Tour Archive

Australia - The Kangaroos

Tour Location Games On Record W L D
Kangaroos Tour 1908/09 England, Wales, Scotland 45 16 23 6
Kangaroos Tour 1911/12 England, Scotland, Wales 45 28 5 2
Kangaroos Tour 1919 New Zealand 45 8 1 0
Kangaroos Tour 1921/22 England, Wales 45 27 9 0
Kangaroos Tour 1929/30 England, Wales 45 24 9 2
Kangaroos Tour 1933/34 England, France 45 27 10 0
Kangaroos Tour 1935 New Zealand 45 5 1 0
Kangaroos Tour 1937/38 England, France, New Zealand 45 22 13 1
Kangaroos Tour 1948/49 England, France, Wales, Australia 45 25 13 0
Kangaroos Tour 1949 New Zealand 45 9 1 0
Kangaroos Tour 1952/53 England, France 45 33 6 1
Kangaroos Tour 1953 New Zealand 45 7 2 0
Kangaroos Tour 1956/57 France, England 45 18 9 1
Kangaroos Tour 1959/60 France, England, Italy 45 26 11 0
Kangaroos Tour 1961 New Zealand 45 7 2 0
Kangaroos Tour 1963/64 France, England 45 28 7 1
Kangaroos Tour 1965 New Zealand 45 7 1 0
Kangaroos Tour 1967/68 France, England 45 16 9 2
Kangaroos Tour 1969 New Zealand 45 4 2 0
Kangaroos Tour 1971 New Zealand 45 1 2 0
Kangaroos Tour 1973 France, England 45 17 2 0
Kangaroos Tour 1978 France, England, Wales 45 16 6 0
Kangaroos Tour 1980 New Zealand 45 5 1 1
Kangaroos Tour 1982 France, England, Wales 45 22 0 0
Kangaroos Tour 1985 Australia, New Zealand 45 6 1 0
Kangaroos Tour 1986 France, Papua New Guinea, England 45 21 0 0
Kangaroos Tour 1989 New Zealand 45 5 1 0
Kangaroos Tour 1990 England, France 45 17 1 0
Kangaroos Tour 1991 Papua New Guinea 45 5 0 0
Kangaroos Tour 1994 England, France, Wales 45 17 1 0
Kangaroos Tour 2003 England, Wales, France 45 6 0 0

Great Britain - The Lions

Tour Location Games On Record W L D
Lions Tour 1910 Australia, New Zealand 45 12 4 1
Lions Tour 1914 Australia, New Zealand 45 15 3 0
Lions Tour 1920 Australia, New Zealand 45 21 4 0
Lions Tour 1924 Australia, New Zealand 45 21 6 0
Lions Tour 1928 Australia, New Zealand 45 18 6 1
Lions Tour 1932 Australia, New Zealand 45 23 2 1
Lions Tour 1936 Australia, New Zealand 45 22 3 0
Lions Tour 1946 Australia, New Zealand 45 21 5 1
Lions Tour 1950 Australia, New Zealand 45 19 6 0
Lions Tour 1954 Australia, New Zealand 45 21 10 1
Lions Tour 1958 Australia, New Zealand 45 27 2 1
Lions Tour 1962 Australia, New Zealand, South Africa 45 27 6 0
Lions Tour 1966 Australia, New Zealand 45 21 9 0
Lions Tour 1970 Australia, New Zealand 45 22 1 1
Lions Tour 1974 Australia, New Zealand 45 21 7 0
Lions Tour 1979 Australia, New Zealand 45 21 5 1
Lions Tour 1984 Australia, New Zealand, Papua New Guinea 45 16 8 0
Lions Tour 1988 Australia, Papua New Guinea, New Zealand 45 11 7 0
Lions Tour 1990 Papua New Guinea, New Zealand 45 11 4 0
Lions Tour 1992 Australia, New Zealand, Papua New Guinea 45 13 4 0
Lions Tour 1996 New Zealand, Papua New Guinea, Fiji 45 4 5 1
Lions Tour 1999 Australia, New Zealand 45 2 2 0
Lions Tour 2019 New Zealand, Papua New Guinea 45 0 4 0

New Zealand - The All Blacks/The Kiwis

Tour Location Games On Record W L D
All Blacks Tour 1907/08 Australia, England, Wales, Sri Lanka 45 29 17 3
All Blacks Tour 1909 Australia 45 5 5 0
All Blacks Tour 1911 Australia 45 4 4 0
All Blacks Tour 1912 Australia 45 4 3 0
All Blacks Tour 1913 Australia 45 5 4 0
All Blacks Tour 1919 Australia 45 5 6 0
All Blacks Tour 1921 Australia 45 4 4 0
All Blacks Tour 1925 Australia 45 5 7 0
Kiwis Tour 1926/27 England, Wales 45 17 17 0
Kiwis Tour 1930 Australia 45 6 7 0
Kiwis Tour 1938 Australia 45 5 3 1
Kiwis Tour 1939 England, Wales 45 2 0 26
Kiwis Tour 1947/48 England, France, Wales 45 21 13 2
Kiwis Tour 1948 Australia 45 6 2 0
Kiwis Tour 1951/52 England, France, Wales 45 25 13 1
Kiwis Tour 1952 Australia 45 10 3 0
Kiwis Tour 1955/56 England, France 45 18 16 3
Kiwis Tour 1956 Australia 45 9 6 0
Kiwis Tour 1959 Australia 45 13 2 0
Kiwis Tour 1961 England, France 45 14 13 2
Kiwis Tour 1963 Australia 45 12 4 0
Kiwis Tour 1965 England, France 45 16 13 2
Kiwis Tour 1967 Australia 45 11 6 0
Kiwis Tour 1971 England, France 45 17 10 1
Kiwis Tour 1972 Australia 45 0 3 0
Kiwis Tour 1978 Australia, Papua New Guinea 45 12 6 0
Kiwis Tour 1980 England, France 45 13 7 1
Kiwis Tour 1982 Australia, Papua New Guinea 45 6 5 0
Kiwis Tour 1985 England, France 45 15 3 1
Kiwis Tour 1986 New Zealand, Australia, Papua New Guinea 45 5 6 0
Kiwis Tour 1987 Australia 45 1 0 0
Kiwis Tour 1989 England, France 45 13 4 0
Kiwis Tour 1993 England, France, Wales 45 10 5 0
Kiwis Tour 1994 Papua New Guinea, Australia 45 0 0 0
Kiwis Tour 2002 England, France, Wales 45 6 1 1

France - Les Chanticleers

Tour Location Games On Record W L D
Les Chanticleers Tour 1934 England 45 1 5 0
Les Chanticleers Tour 1938 45 0 0 0
Les Chanticleers Tour 1949 45 0 0 0
Les Chanticleers Tour 1951 Australia, New Zealand 45 21 4 3
Les Chanticleers Tour 1955 Australia, New Zealand 45 19 14 0
Les Chanticleers Tour 1960 Australia, New Zealand 45 18 11 2
Les Chanticleers Tour 1964 Australia, New Zealand 45 15 20 0
Les Chanticleers Tour 1968 New Zealand, Australia 45 3 2 0
Les Chanticleers Tour 1981 Australia, New Zealand, Papua New Guinea 45 6 8 1
Les Chanticleers Tour 1990 Australia 45 3 3 0
Les Chanticleers Tour 1991 New Zealand, Papua New Guinea 45 3 6 0
Les Chanticleers Tour 1994 Australia, Papua New Guinea, Fiji 45 1 6 0
Les Chanticleers Tour 1995 New Zealand 45 0 1 1
Les Chanticleers Tour 2001 New Zealand, Papua New Guinea 45 4 2 0
Les Chanticleers Tour 2019 Australia 45 1 1 0

Papua New Guinea - The Kumuls

Tour Location Games On Record W L D
Kumuls Tour 1971 Australia 45 1 2 0
Kumuls Tour 1979 France, England 45 3 7 0
Kumuls Tour 1983 New Zealand 45 4 3 0
Kumuls Tour 1987 England, France 45 4 6 2
Kumuls Tour 1988 Australia, New Zealand 45 4 4 0
Kumuls Tour 1991 England, France, Wales 45 1 8 0
Kumuls Tour 1992 Australia, New Zealand 45 1 5 1
Kumuls Tour 1996 New Zealand 45 0 4 0

Other Tours

Tour Location Games On Record W L D